13/05/2013

Chỉ số ISI impact factor của các tạp chí về Vi sinh vật học và Sinh học phân tử

By Tuan Tran, Department of Microbiology, VNU University of Science (Vietnam).


Chỉ số impact factor được Thomson ISI tính toán dựa trên tổng số lượng trích dẫn và tổng số bài báo được công bố của một tạp chí trong 2 năm liên tiếp, như ví dụ sau đây đối với tạp chí Nature:


Journal Impact Factor Information

Cites in 2011 to items published in:2010 =28700 Number of items published in:2010 =862 
2009 =33991 2009 =866 
Sum:62691 Sum:1728 
Calculation:Cites to recent items 62691=36.280 
Number of recent items 1728 


Sau đây là danh sách các tạp chí 
liên quan đến Vi sinh vật học (microbiology) và Sinh học phân tử (molecular biology) với chỉ số impact factor (IF) mới nhất được công bố bởi Thomson ISI năm 2011 và 2012. Xem thêm về Impact Factor của các tạp chí truy cập mở:
Tên tạp chí
IF 2011/2012
ACS Chemical Biology
6.446/5.442 
Advances in Applied Microbiology
5.233/4.974
Advances in Microbial Physiology
9.875/6.545
AMB Express
waiting
Anaerobe
2.409/2.022
Annals of Microbiology
0.689/1.549
Annual Review of Genetics
22.233/17.436
Annual Review of Microbiology 14.345/12.900
Annual Review of Phytopathology 9.875/10.229
Antimicrobial Agents and Chemotherapy 4.841/4.565
Antiviral Research 4.301/3.925
Antonie van Leeuwenhoek 2.091/2.072
Applied and Environmental Microbiology 3.829/3.678
Applied Biochemistry and Microbiology 0.560/0.689
Applied Microbiology and Biotechnology 3.425/3.689
Aquatic Microbial Ecology 2.393/2.037
Autophagy 7.453/12.042
Archives of Microbiology 1.431/1.905
Archives of Virology 2.111/2.030
BioControl 1.927/2.215
Biocontrol Science and Technology 0.919/0.712
Biological Control 2.003/1.917
Biological Conservation 4.115/3.794
Biology Direct 4.017/2.720
Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 1.276/1.269
BioTechniques 2.669/2.399
Biotechnology and Bioengineering 3.946/3.648
Biotechnology for Biofuels 6.088/5.552
Biotechnology Letters 1.683/1.853
Biotechnology Progress 2.340/1.853
BMC Biology 5.750/6.531
BMC Biotechnology 2.349/2.165
BMC Cell Biology 2.589/2.808
BMC Evolutionary Biology 3.521/3.285
BMC Genetics 2.475/2.808
BMC Genomics 4.073/4.397
BMC Immunology 2.531/2.610
BMC Microbiology 3.044/3.104
BMC Molecular Biology 2.857/2.796
BMC Infectious Diseases 3.118/3.025
Brazilian Journal of Microbiology 0.896/0.762
Briefings in Functional Genomics 4.126/4.210
Canadian Journal of Microbiology 1.363/1.199
Cell 32.403/31.957
Cell Cycle 5.359/5.243
Cell Host & Microbe 13.500/12.609
Cellular Microbiology 5.458/4.811
Clinical Microbiology and Infection 4.540/4.578
Clinical Microbiology Reviews 16.129/17.313
Critical Reviews in Microbiology 6.270/5.065
Current Biology 9.647/9.494
Current Genetics 2.035/2.410
Current Microbiology 1.815/1.520
Current Opinion in Genetics & Development 8.086/7.470
Current Opinion in Microbiology 7.929/8.230
Current Topics in Microbiology and Immunology 4.925/4.860
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 2.528/2.260
DNA Research 5.164/4.425
Drug Discovery Today 6.828/6.551
Drug Resistance Updates 9.559/9.114
Ecology Letters 17.557/17.949
Electronic Journal of Biotechnology 0.968/0.827
EMBO reports 7.822/7.189
Environmental Microbiology 5.843/5.756
Environmental Microbiology Reports 3.232/2.708
Enzyme and Microbial Technology 2.367/2.592
Eukaryotic Cell 3.604/3.586
European Journal of Protistology 1.968/1.508
European Journal of Plant Pathology 1.413/1.610
Extremophiles 2.941/2.203
Evolution 5.146/4.864
FEBS Journal 3.790/4.250
FEBS Letters 3.538/3.582
FEMS Immunology and Medical Microbiology 2.441/2.684
FEMS Microbiology Ecology 3.408/3.563
FEMS Microbiology Letters 2.044/2.049
FEMS Microbiology Reviews 10.960/13.231
FEMS Yeast Research 2.403/2.462
Folia Microbiologica 0.677/0.791
Food Microbiology 3.768/3.407
Fungal Genetics and Biology 3.737/3.263
Fungal Biology (Mycological Research) 2.921/2.082
Fungal Diversity 4.769/5.319
Fungal Ecology 2.489/2.854
Future Microbiology 3.819/4.018
Gene 2.341/2.196
Genetics 4.007/4.389
Genes & Development 11.659/12.444
Genes & Genomics 0.442/0.497
Genome Biology 9.040/10.288
Genome Biology and Evolution 4.618/4.759
Genome Research 13.608/14.397
Genomics 3.019/3.010
Geomicrobiology Journal 2.017/1.608
Helicobacter 3.151/3.511
Heredity 4.597/4.110
Indian Journal of Medical Microbiology 0.988/0.907
Indian Journal of Microbiology 0.511/0.457
Indian Journal of Pathology and Microbiology 0.676/0.676
Infection 2.659/2.440
Infection and Immunity 4.165/4.074
Infection, Genetics and Evolution 3.128/2.768
International Journal of Antimicrobial Agents 4.128/4.415
International Journal of Food Microbiology 3.327/3.425
International Journal of Medical Microbiology 4.173/4.537
International Journal of Medicinal Mushrooms 0.895/0.838
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 2.268/2.112
International Microbiology 2.928/2.556
Journal of Antimicrobial Chemotherapy 5.068/5.338
Journal of Applied Microbiology 2.337/2.196
Journal of Bacteriology 3.825/3.194
Journal of Basic Microbiology 1.266/1.198
Journal of Biological Chemistry 4.773/4.651
Journal of Biomedical Nanotechnology 4.216/5.256
Journal of Bioscience and Bioengineering 1.793/1.737
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 2.168/2.504
Journal of Clinical Microbiology 4.153/4.068
Journal of Clinical Virology 3.969/3.287
Journal of Drug Targeting 2.696/2.768
Journal of Eukaryotic Microbiology 2.659/2.162
Journal of Evolutionary Biology 3.276/3.479
Journal of Genetics and Genomics 1.883/2.076
Journal of General and Applied Microbiology 0.984/0.743
Journal of General Plant Pathology 0.689/0.893
Journal of General Virology 3.363/3.127
Journal of Hospital Infection 3.393/2.855
Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology 2.735/2.321
Journal of Infection 4.126/4.073
Journal of Infection and Chemotherapy 1.796/1.554
Journal of Medical Microbiology 2.502/2.297
Journal of Medical Virology 2.820/2.373
Journal of Molecular Biology 4.001/3.905
Journal of Molecular Evolution 2.274/2.145
Journal of Microbiological Methods 2.086/2.161
Journal of Microbiology 1.095/1.276
Journal of Microbiology and Biotechnology 1.381/1.399
Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology 1.953/1.679
Journal of Phytopathology 0.791/1.000
Journal of Plant Diseases and Protection 0.489/0.605
Journal of Plant Physiology 2.791/2.699
Journal of Proteomics 4.906/4.088
Journal of Proteome Research 5.113/5.056
Journal of Pure and Applied Microbiology 0.065/0.054
Journal of Virological Methods 2.011/1.900
Journal of Virology 5.402/5.076
Letters in Applied Microbiology 1.622/1.629
Mbio 5.311/5.621
Medical Microbiology and Immunology 3.833/3.545
Medical Mycology 2.457/1.979
Metabolic Engineering 5.614/6.859
Methods in Microbiology 0.316/0.432
Microbes and Infection 3.101/2.920
Microbes and Environments 1.906/2.444
Microbial Biotechnology 2.534/3.214
Microbial Cell Factories 3.552/3.306
Microbial Drug Resistance 2.153/2.364
Microbial Ecology 2.912/3.277
Microbial Pathogenesis 1.938/1.974
Microbiological Research 2.308/1.993
Microbiology-SGM 2.957/2.852
Microbiology (Russia-Springer) 0.718/0.649
Microbiology and Molecular Biology Reviews 13.018/16.417
MicrobiologyOpen waiting
Microscopy and Microanalysis 3.007/2.495
Molecular Biology and Evolution 5.550/10.353
Molecular Biology of the Cell 4.942/4.604
Molecular and Cellular Biology 5.527/5.372
Molecular Cell 14.178/15.280
Molecular & Cellular Proteomics 7.398/7.251
Molecular Ecology
Molecular Genetics and Genomics
5.522/6.275
2.635/2.881
Molecular Genetics Microbiology and Virology 0.230/0.268
Molecular Microbiology 5.010/4.961
Molecular Phylogenetics and Evolution 3.609/4.066
Molecular Plant-Microbe Interactions (MPMI) 4.431/4.307
Molecular Plant Pathology 3.899/3.877
Mycologia 2.031/2.110
Mycological Progress 1.554/1.606
Mycopathologia 1.654/1.606
Mycorrhiza 2.630/1.489
Mycoses 2.247/2.955
Mycoscience 1.212/1.278
Mycotaxon 0.709/1.165
Nature 36.280/38.597
Nature Biotechnology 23.268/32.438
Nature Communications 7.396/10.015
Nature Genetics 35.532/35.209
Nature Methods 19.276/23.565
Nature Protocols 9.924/7.960
Nature Reviews Microbiology 21.182/22.490
Nature Reviews Molecular Cell Biology 39.123/37.162
Nature Structural & Molecular Biology 12.712/11.902
New Biotechnology 2.756/1.706
New Microbiologica 1.000/1.667
New Phytologist 6.645/6.736
Nucleic Acids Research 8.026/8.278
Molecular Oral Microbiology 2.015/2.648
Physiological and Molecular Plant Pathology 2.169/1.506
Phytopathology 2.799/2.968
Plant Disease 2.449/2.455
Plant Pathology 2.125/2.729
Plant Physiology 6.535/6.555
Plasmid 1.516/1.276
PLOS Biology 11.452/12.690
PLOS Genetics 8.694/8.517
PLOS Neglected Tropical Diseases 4.716/4.569
PLOS One 4.092/3.730
PLOS Pathogens 9.127/8.136
Polish Journal of Microbiology 0.760/0.768
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 9.681/9.737
Proteomics 4.505/4.132
Proteome Science 2.328/2.420
Protist 3.136/4.140
Research in Microbiology 2.865/2.889
Reviews in Medical Virology 7.200/7.615
Science 31.201/31.027
Studies in Mycology 10.625/6.231
Symbiosis 1.214/1.107
Systematic and Applied Microbiology 3.366/3.288
Systematic Biology 10.225/12.169
Taxon 2.703/2.782
The EMBO Journal 9.205/9.822
The ISME Journal 7.375/8.951
The LANCET 38.278/39.060
The Plant Cell 8.987/9.251
The Plant Journal 6.160/6.582
The Journal of Antibiotics 1.651/2.191
Trends in Biotechnology 9.148/9.660
Trends in Cell Biology 12.354/11.721
Trends in Genetics 10.064/9.772
Trends in Microbiology 7.910/8.434
Tuberculosis 3.474/3.033
Vaccine 3.766/3.492
Veterinary Microbiology 3.252/3.127
Virology 3.351/3.367
Virus Genes 1.845/1.769
Virus Research 2.951/2.745
Virulence 2.264/2.787
World Journal of Microbiology and Biotechnology 1.532/1.262
World Mycotoxin Journal 1.452/2.541
Yeast 1.895/1.955

Nếu bạn đăng lại bài viết này trên một website khác, vui lòng trích dẫn sinhhocphantu.blogspot.com.10/05/2013

Ứng dụng RNA interference (RNAi) trong nghiên cứu nấm.

By Tuan Tran, Department of Microbiology, VNU University of Science (Vietnam).


Trong những năm gần đây RNAi (RNA interference) / RNA silencing đã được ứng dụng nhiều trong điều tra vai trò của các gene mong muốn ở nhiều loài nấm sợi (nấm mốc). Để nghiên cứu chức năng của một gene, sẽ là lý tưởng nếu gene này được loại bỏ hoàn toàn khỏi genome của nấm nhờ phương pháp xóa gene (gene deletion/disruption) thông qua cơ chế tái tổ hợp tương đồng (homologous recombination). Tuy nhiên, genome (hệ gene) của nhiều loài nấm vẫn chưa được giải trình tự hoặc chỉ được giải trình tự một phần. Do đó việc xóa gene sẽ phức tạp hoặc không khả thi. Trong trường hợp này RNAi trở thành một lựa chọn tối ưu. 
Ngoài ra RNAi cũng vô cùng hữu ích trong việc làm giảm sự biểu hiện của một gene với 2 alleles tương đồng ở một số nấm có genome lưỡng bội (diploid), mà việc xóa bỏ cả 2 alleles là khó thực hiện. RNAi cũng được sử dụng để nghiên cứu vai trò của các gene cần thiết (essential genes) mà việc xóa các gene này dẫn đến các thể đột biến không thể sống sót (lethal mutants).

Verticillium longisporum là một nấm lưỡng bội lây nhiễm và gây bệnh nghiêm trọng trên các cây trồng thuộc họ cải Brassicacae, trong đó có cây cải dầu (oilseed rape) Brassica napus được trồng nhiều ở các nước Châu Âu, Canada và Trung Quốc để sản xuất dầu ăn và dầu cho động cơ (biodiesel). Loài nấm này được hình thành từ sự kiện lai giữa hai loài gần gũi có genome đơn bội (haploid) là Verticillium dahliae và một loài chưa xác định nhưng giống với Verticillium albo-atrum

Verticillium longisporum (lây nhiễm chỉ các cây họ cải) V. dahliae (lây nhiễm hơn 200 loài thực vật khác nhau) cư trú bên trong hệ mạch của các thực vật chủ và có khả năng sống sót khoảng 15 năm trong đất dưới dạng thể nghỉ microsclerotia. Do đó việc tiêu diệt 2 loài nấm này là vô cùng khó khăn. 

Trong hai nghiên cứu sau, sự biểu hiện của các gene Vlaro2 và CPC1/CpcA chịu trách nhiệm cho quá trình sinh tổng hợp các axit amin ở nấm Verticillium bị ức chế đến 80-85% bởi RNAi (RNA silencing). Việc thiếu hụt các protein mã hóa bởi các gene trên dẫn đến sự suy giảm độc lực của nấm trên cây trồng ở điều kiện phòng thí nghiệm.
Silencing of Vlaro2 for chorismate synthase revealed that the phytopathogen Verticillium longisporum induces the cross-pathway control in the xylem.

Singh S, Braus-Stromeyer SA, Timpner C, Tran VT, Lohaus G, Reusche M, Knüfer J, Teichmann T, von Tiedemann A, Braus GH.


(Appl Microbiol Biotechnol. 2010 Feb;85(6):1961-76. doi: 10.1007/s00253-009-2269-0)


Abstract
The first leaky auxotrophic mutant for aromatic amino acids of the near-diploid fungal plant pathogen Verticillium longisporum has been generated. This fungus enters its host Brassica napus through the roots and colonizes the xylem vessels. The xylem contains little nutrients including low concentrations of amino acids. We isolated the gene Vlaro2 encoding chorismate synthase by complementation of the corresponding yeast mutant strain. Chorismate synthase produces the first branch point intermediate of aromatic amino acid biosynthesis. A novel RNA-mediated gene silencing method reduced gene expression of both isogenes by 80% and resulted in a bradytrophic mutant, which is a leaky auxotroph due to impaired expression of chorismate synthase. In contrast to the wild type, silencing resulted in increased expression of the cross-pathway regulatory gene VlcpcA (similar to CpcA/GCN4) during saprotrophic life. The mutant fungus is still able to infect the host plant B. napus and the model Arabidopsis thaliana with reduced efficiency. VlcpcA expression is increased in planta in the mutant and the wild-type fungus. We assume that xylem colonization requires induction of the cross-pathway control, presumably because the fungus has to overcome imbalanced amino acid supply in the xylem.


Original research article: 

Download this paper: 
The Cpc1 Regulator of the Cross-Pathway Control of Amino Acid Biosynthesis Is Required for Pathogenicity of the Vascular Pathogen Verticillium longisporum.

Timpner C, Braus-Stromeyer SA, Tran VT, Braus GH.

(Mol Plant Microbe Interact. 2013 Nov;26(11):1312-24. doi: 10.1094/MPMI-06-13-0181-R)


Abstract

The plant-pathogenic fungus Verticillium longisporum is a causal agent of early senescence and ripening in cruciferous crops like Brassica napus. Verticillium wilts have become serious agricultural threats in recent decades. Verticillium species infect host plants through the roots and colonize xylem vessels of the host plant. The xylem fluid provides an environment with limited carbon sources and unbalanced amino acid supply, which requires V. longisporum to induce the cross-pathway control of amino acid biosynthesis. RNA-mediated gene silencing reduced the expression of the two CPC1 isogenes (VlCPC1-1 and VlCPC1-2) of the allodiploid V. longisporum up to 85%. VlCPC1 encodes the conserved transcription factor of the cross-pathway control. The silenced mutants were highly sensitive to amino-acid starvation, and the infected plants showed significantly fewer symptoms such as stunting or early senescence in oilseed rape plant infection assays. Consistently, deletion of single CPC1 of the haploid V. dahliae resulted in strains that are sensitive to amino-acid starvation and cause strongly reduced symptoms in the plant-host tomato (Solanum lycopersicum). The allodiploid V. longisporum and the haploid V. dahliae are the first phytopathogenic fungi that were shown to require CPC1 for infection and colonization of their respective host plants, oilseed rape and tomato.

Original research article: